Logistik Forum.DK

Disse fordele opnår du som firmamedlem af Logistik Forum.DK

– Korte koncentrerede gratis morgenmøder/-kurser om relevante emner
inden for transport- og logistik
– Deltagelse i forskellige netværk
– Virksomhedsbesøg hos relevante transport-og logistikfirmaer
– Mulighed for deltagelse i diverse kurser bl.a. om transportjura
– Transportkonferencer og meget meget mere…….

Indmeldelse….

Send blot en e-mail til: info@logistik-forum.dk

Så lidt koster det at blive klogere og at netværke…
Det årlige firmakontingent er kun kr. 2.500,00 + moms, og det giver ret til registrering af op til 8 medarbejdere på vor distributionsliste dvs. ca. 250 kr. pr. medlem. For studerende på transport- og logistikuddannelserne er der specielle rabatter – kontakt sekretariatet.

Generalforsamling…
Foreningens generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned.
Hvert medlem har 1 stemme og der vælges en bestyrelse på 9-11 medlemmer (se bestyrelsesoversigten).

Samarbejdspartnere…
Vi samarbejder med mange andre organisationer inden  for transport og logistik bl.a.: Teknologisk Institut, Transportens Innovationsnetværk, Fødevareklubben i Sydregion Danmark  samt Logistikklyngen i Den dansk Tyske Region.

Vedtægter…
Se venligst foreningens vedtægter her…

VEDTÆGTER
for
LOGISTIK FORUM.DK

§ 1
Foreningens navn:
Foreningens navn er Logistik Forum.DK

§ 2
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Vejen Kommune

§ 3
Formål
Foreningens formål er med udgangspunkt i logistik- og transportsektoren og relaterede virksomheder i  Danmark og tilgrænsende områder, at arbejde for en fastholdelse og udbygning af et konkurrencedygtigt og kompetent logistik- og transportmiljø. Formålet kan bl.a. opnås ved at:
• Informere om nye tiltag af fælles interesse,
• Beskæftige sig med generelle emner og enkelte initiativer vedrørende logistik og transport
• Medvirke til at udvikle og profilere logistik- og transportkompetencer i området
• Bistå med igangsættelse af logistik- og transportrelaterede uddannelser
• Fungere som logistik- og transportsektorens dialogpartner med myndighederne
• Medvirke til udvikling af nye logistik- og transportsystemer ved inspiration af transportkøbere og –
sælgere
• Samarbejde med andre beslægtede foreninger og interessefora.

§ 4
Medlemmer
Som medlemmer i foreningen kan optages transportvirksomheder, virksomheder med transportbehov, transportrelaterede lokalforeninger eller organisationer, private og offentlige institutioner samt myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner herunder studerende, der har interesse i at vedligeholde og udbygge transportsektorens position i virkeområdet. Studerende kan ikke have stemmeret. Henvendelse om optagelse som medlem sker til foreningens sekretariat. Enhver optagelse af et nyt medlem kræver bestyrelsens godkendelse.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 mdr. varsel til udgangen af kalenderåret.
Bestyrelsen fastsætter en procedure for optagelse og for eksklusion af medlemmer i sin forretningsorden. Eksklusion af et medlem skal godkendes på en almindelig eller ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at eksklusionen er meddelt medlemmet. Eksklusion af en studerende med medlemskab kan besluttes af bestyrelsen.
Syddansk Logistik Forum

§ 5
Budget og kontingenter
Bestyrelsen udarbejder hvert år forslag til budget til fremlæggelse for generalforsamlingen. Budgetforslaget
indeholder forslag til kontingentsatser for de enkelte medlemskaber i foreningen. Budgetforslaget skal indeholde
forslag til indtægter og udgifter i øvrigt, bl.a. til drift af foreningens sekretariat.
Kontingent betales forud for et år ad gangen efter opkrævning. Kontingentet skal være betalt for at opnå
stemmeret på generalforsamlingen. Ved optagelsen i første halvdel af kalenderåret betales fuldt årskontingent, og
ved optagelse i anden halvdel af kalenderåret betales halvt årskontingent for det enkelte medlemskab.

§ 6
Hæftelse
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningsmedlemmer eller
bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 7
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning, eller efter
skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af samtlige af de medlemmer der har stemmeret. Begæring skal
indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde forslag til dagsorden. Bestyrelsen udsender indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling med højst 4 og mindst 3 ugers varsel inden 2 uger efter modtagelsen af
begæringen.
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højest 4 og mindst 3 ugers varsel ved elektronisk brev til
samtlige medlemmer på den til foreningen opgivne mail-adresse. Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for
generalforsamlingen, oplysning om indkomne forslag samt meddelelse om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er
på valg, herunder bestyrelsen forslag til genvalg eller nyvalg. Såfremt der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse
kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 2 uger for
generalforsamlingens afholdelse. Det væsentlige indhold af forslag til vedtægtsændringer og andre indkomne
forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til handlingsplan og budget for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert
medlem maksimalt bære 3 fuldmagter. Studerende med medlemskab har ingen stemmeret.
Syddansk Logistik Forum

§ 8
Afstemning
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.
Til beslutning om ændringer i foreningens vedtægter eller eksklusion af medlemmer kræves 2/3 flertal af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Til beslutning om foreningens opløsning kræves dog 2/3 flertal af
samtlige stemmeberettigede medlemmer ved fremmøde eller ved fuldmagt. Er der ikke på generalforsamlingen
repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, men er forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne
stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til ekstraordinær generalforsamling med mindst 1 uges varsel, hvor
forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.

§ 9
Bestyrelse
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at søge foreningens formål opnået og til at varetage den
overordnede ledelse af foreningen. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal det på generalforsamlingen
tilsikres, at mindst 1 fra hver af de nedsatte lokaludvalg er repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsen etablerer et sekretariat til at løse praktiske opgaver.
Bestyrelsen kan efter behov udpege observatører til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 9 eller 11 medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, at suppleanter kan deltage i møderne
uden stemmeret, men med taleret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år
afgår 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer.
Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genopstille.
De 2 suppleanter vælges for et år ad gangen med mulighed for at genopstille.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer, der sammen med endnu et
bestyrelsesmedlem udgør forretningsudvalget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder
mødefrekvens for forretningsudvalg og bestyrelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, heriblandt formanden eller
næstformanden.
Når en suppleant indtræder i bestyrelsen overtages den pågældende bestyrelsespost for denne posts resterende
valgperiode.

§ 10
Konsulentbistand og Sekretariat
Bestyrelsen kan – inden for foreningens økonomiske rammer – undertegne kontrakter og samarbejdsaftaler med
enkeltpersoner, institutioner og virksomheder om planlægning af foreningens tilbud til medlemmerne.

§ 11
Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg, herunder brancheudvalg eller arbejdsgrupper. Disse udvalg kan holde møde med interessenterne i lokalområderne, og kan suppleres med personer udenfor bestyrelsens kreds.

§ 12
Tegningsregel og Prokura
Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13
Revisor
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor en registreret revisor eller to medlemmer,
der ikke er revisionsuddannede til at revidere årsregnskabet.
Revisor skal føre revisionsprotokol.

§ 14
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen.
Et eventuelt overskud anvendes til fremme af foreningens formål.

§ 15
Opløsning
Foreningen kan kun opløses i overensstemmelse med reglerne angivet i § 8.
Såfremt det vedtages, at opløse foreningen, træffer den generalforsamling, som har besluttet opløsningen endelig
afgørelse med hensyn til anvendelse af foreningens formue.
Vedtaget på generalforsamlingen den 26.8.2021:

Erik Andersen
___________________________________
dirigent